بیماران

بیماران طراحی سیستم هشدار دهنده زخم بستر در بیماران
پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۵۵

طراحی سیستم هشدار دهنده زخم بستر در بیماران

سیستمی طراحی شده که از ایجاد زخم بستر در بیماران جلوگیری کند . این سیستم برای مراقبت از بیماران بستری ساخته شده و نقاط تحت فشار بدن فرد را نشان می دهد.