کلمات شنیده شده

کلمات شنیده شده زیباترین و ارزشمند ترین کلمات
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۰۰

زیباترین و ارزشمند ترین کلمات

سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند. عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه. بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش.