صبر پیامبران

صبر پیامبران صبر چیست و آیاتی از قرآن درباره صبر کردن
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۵۸

صبر چیست و آیاتی از قرآن درباره صبر کردن

صبر چیست و چگونه صبور باشیم؟ بی گمان یکی از خصلت ها و فضیلت های انسانی تحمل و بردباری بر مشکلات و سختی هایی است که از هر سوی به انسان هجوم می آورد.