حیلت رها کن عاشقا

حیلت رها کن عاشقا باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۶:۲۳

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

مولانا باید که جمله جان شوی: حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وآنگه بیا
حیلت رها کن عاشقا حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۵۳

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

مولانا حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو.