تاکید دکتر روحانی

تاکید دکتر روحانی تاکید دکتر حسن روحانی بر حقوق هسته ای مردم ایران
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۲۹

تاکید دکتر حسن روحانی بر حقوق هسته ای مردم ایران

دکتر روحانی با اشاره به سپرده شدن پرونده هسته ای به وزارت امور خارجه گفت دولت بنا به مصالحی که در نظر داشت این کار را کرد و امیدواریم قدم های موفقی برداریم.