عراقی

عراقی مردن و خاکی شدن بهتر که بی تو زیستن
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۱۸

مردن و خاکی شدن بهتر که بی تو زیستن

عراقی تا مگر خاکستری گردم به بادی بر شوم وارهم زین تنگنای محنت آباد بلا مردن و خاکی شدن بهتر که بی تو زیستن سوختن خوشتر بسی کز روی تو گردم جدا خود ندارد....