بازگشایی خانه سینما

بازگشایی خانه سینما خانه سینما در روز ملی سینما بازگشایی می شود
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۵۱

خانه سینما در روز ملی سینما بازگشایی می شود

خانه سینما که در این دو سال اخیر دستخوش اتفاقات ناخوشایند و سلیقه بازی بسیاری شده بود با آمدن مسئولین جدید فرهنگی در دولت جناب روحانی وارد فاز بازگشایی خود میشود