شاعر عبید زاکانی

شاعر عبید زاکانی چتر همایون عشق سایه چو بر ما فکند
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۰۸

چتر همایون عشق سایه چو بر ما فکند

عبید زاکانی ای خط و خال خوشت مایهٔ سودای ما ای نفسی وصل تو اصل تمنای ما چونکه قدم مینهد شوق تو در ملک جان صبر برون میجهد از دل شیدای ما چتر همایون عشق......