مجسمه آزادی

مجسمه آزادی سمبل معروف شهرهای بزرگ جهان
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۵۰

سمبل معروف شهرهای بزرگ جهان

سمبل یا نماد در شهرهای بزرگ جهان نشان از فرهنگ و پیشرفت آن شهر یا کشور را نشان می دهد در توضیحات زیر چند یک از سمبل های معروف را برایتان جمع آوری کرده ایم ب