واکسن

واکسن ساخت واکسن ضد سرطان با استفاده از شیر مادر
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۴۴

ساخت واکسن ضد سرطان با استفاده از شیر مادر

واکسن با استفاده از این ماده هنگام تحقیق روی ترکیب شیر مادر ان به ذهن دانشمندان رسیده وآنها متوجه شده اند این پروتئین همزمان برچند نوع غده تاثیر می گذارد .