ادب و احترام

ادب و احترام ادب و احترام داستانی کودکانه و آموزنده
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۶

ادب و احترام داستانی کودکانه و آموزنده

به همه صبح به خیر می گوید .چون می داند این کار ، کار بچه های با ادب است . من از این که چنین پسر با ادب و با تربیتی دارم ، خیلی خوشحالم . آفرین پسر گلم !