موی طلایی

موی طلایی دختری که مو نداشت داستانی کوتاه و کودکانه
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۳:۱۶

دختری که مو نداشت داستانی کوتاه و کودکانه

هلیا مو نداشت . یادش نمی آمد کی مو هایش را کوتاه کرده... حتی یادش نمی آمد روزی مو های بلندی داشته یا نه؟ هلیا ، با سری که مو نذاشت به علفزار ها می رفت .