تاریخچه شنا

تاریخچه شنا شنا مهارت شناور ماندن و حرکت درون آب
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۱:۰۲

شنا مهارت شناور ماندن و حرکت درون آب

شنا : شنا مهارت شناور ماندن و حرکت درون آب است به این معنی که انسان بدون هر گونه کمک خارجی درون آب است. یکسری از حیوانات به طور غریزی قادر به شنا کردن هستند