تیراندازی

تیراندازی ورزش تیراندازی و تاریخچه آن
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۴۵

ورزش تیراندازی و تاریخچه آن

تاریخچه تیراندازی:با ظهور اسلام، تیراندازی هم به عنوان یک نیاز و هم یک صفت ذاتی مورد توجه قرار گرفت،مهارت مسلمانان در تیراندازی از پایه های اصلی در رزم بود