فقیه

فقیه تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حلال است؟
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۱۷

تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حلال است؟

شیخ بهایی تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حلال است؟ به جواب دردمندان، بگشا لب ای شکرخا! به کرشمه کن حواله، که جواب صد سوال است غم هجر را بهائی، به تو ای بت.